• Hakkında.
 • Biruni Kimdir ? Biruni hakkında bilgi


  biruni-kimdir-biruni-hakkinda-bilgi

  Biruni (4 Eylül 9731061?[1], Fars[2][3][4] kökenli İslam bilgini. Türk kökenli olduğunu iddia edenler de olmuştur.[5][6] Tam adı Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Birûnî (Arapça: ابو الريحان محمد بن احمد البيروني) dir. Batı dillerinde adı Alberuni veya Aliboron olarak geçer. Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Yaşamı üstüne ayrıntılı bilgi yoktur.

  Yaşamı [değiştir]

  4 Eylül 1973‘te Harezm‘de doğdu. Birûnî, Harezm sarayında astronomi ve matematik öğrendi. Harezm’deki karışıklıklar yüzünden bir süre İran‘da kaldı. Ardından Ziyariler hükümdarı Kabus bin Vaşmgir’in sarayına girdi. Bir tür tarih yapıtı olan El-Asaru’l-Bakiye ani’l-Kuruni’l-Haliye (Ketāb al-āṯār al-bāqīa ʿan al-qorūn al-ḵālīa)’yi (Geride Kalan Yüzyıllar) orada yazarak sultana sundu. Harezm’e döndükten sonra, Sultan Memun bin el-Memun’un sarayında İbni Sina, İbn Miskeveyh, Ebu Nasr gibi bilginlerle birlikte çalıştı. Gazneli Mahmud‘un Harezm ülkesini fethetmesinden sonra Gazne kentine yerleşti. Gazneli sarayında büyük saygı gördü. Son yıllarını Gazne’de geçirdi ve burada öldü (1051).[kaynak belirtilmeli]

  Orta Asya’lı büyük bilgin El Biruni, 4 Eylül 973 yılında Harezm’in başkenti Kath yakınlarında doğdu. İlk öğrenimini Yunan’lı bir bilginden aldı. Tanınmış ve seçkin bir aileden gelen Harezm’li matematikçi ve gökbilimci birisi tarafından evlat edinen El Biruni, ilk çalışmalarını bu alimin yanında yaptı. İlk eseri, Asar-ül-Bakiye’ dir.

  El Biruni, o zamanın bilginleriyle Buhara’da tanışmış, evrenin yapısı, serbest düşme ve diğer fizik yasalarını ve bölünmez parçacıklar üzerinde mektupla yaptığı bazı tartışmalar vardır. 1010 yılında El-Memun Akademisi’ne kabul edildi. Gazneli Mahmut Harezm’i fethedince, El Biruni ile birlikte binlerce kişiyi tutsak aldı. Bunu izleyen on yıl içinde astronomi ve matematik çalışmalarının doruğuna erişti. Bu tutsaklığı sırasında, anayurtlarından sürülmüş ve tutsak olan Hint’li bilginlerle tanıştı. Birçok dilde ilmi çeviriler yaptı.

  Astronomi üzerine yaptığı en iyi çalışmayı Gazneli Mahmut’un oğlu Mesut’a sundu. Sultan Mesut kendisine bir fil yükü gümüşü hediye edince, “Bu armağan beni baştan çıkarır, bilimden uzaklaştırır” diyerek bu hediyeyi geri çevirdi.

  Eserleri Hakkında [değiştir]

  Eserlerinin sayısı yüz seksen civarlarındadır.[kaynak belirtilmeli] Yetmiş tane astronomi ve yirmi tane de matematik kitabı vardır. Tıp, biyoloji, bitkiler, madenler, hayvanlar ve yararlı otlar üzerinde bir dizin oluşturmuştur. 1048 yılında 75 yaşındayken ölmüştür.

  Mektuplarından, Aristoteles‘i bildiği anlaşılır. İbn-i Sina gibi önemli bilginlerle beraber çalışmıştır. Hindistan‘a birçok kez gitti. Bu nedenle Hindistan’ı konu alan bir kitap yazdı. Onun bu kitabı birkaç dile çevrildi. Gerçek bir bilim anlayışına sahipti. Irk kavramına önem vermezdi. Başka bir halkın ileri kültüründen derin bir saygıyla söz ederdi. Bir tane de romanı vardır. Elimizdeki eserlerinin sayısı yirmi üç kadardır.

  Nihâyâtü’l-Emâkin (“Mekânların Sonları”) adlı yapıtı, coğrafyadan, jeoloji ve jeodeziye (yeryüzü düzlemini ölçme bilgisi) kadar bir dizi konudaki yazılarını içerir. Sultan Mesud’a sunduğu el-Kanunü’l-Mesudi, Birûnî’nin astronomi alanındaki en önemli yapıtıdır. Bilim tarihçilerine göre Birûnî, Kopernik‘le başlayan çağdaş astronominin temellerini atmıştır. Batlamyus ve Aristoteles‘in kuramlarına karşı çıkarak dünyanın durağan değil, dönen bir kütle olduğunu ileri sürmüştür. Kitâbü’l-Camahir fi Marifeti’l-Cevahir (“Cevherlerin Özellikleri Üstüne”) adlı yapıtında, 23 katı cismin ve 6 sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olara saptamıştır.

  Birûnî, bilim ve felsefe alanındaki çalışma ve araştırmalarında büyük ölçüde İslam düşüncesinin etkisinde kalmıştır. Evrenin “öncesiz” olmadığını, bir Tanrı’nın varlığına gereksinimi olduğunu ileri sürmüştür. Birûnî bu savı ile, evrenin “öncesiz” olduğu düşüncesini savunan İbn-i Sina’dan ayrılır. Batı’da “Aliboron” adıyla bilinen Birûnî’nin yapıtları birçok Batı diline çevrilmiştir.

  Kaynakça ve notlar [değiştir]

  1. ^ Günay Tümer, ‘Bîrûnî’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt 6, s. 206.)
  2. ^ Rahman Habib, A Chronology of Islamic History, 570-1000 CE, Mansell Publishing, p. 167:
   “A Persian by birth, Biruni produced his writings in Arabic, though he knew, besides Persian, no less than four other languages.”
  3. ^ Biruni (2007). Encyclopædia Britannica. Retrieved April 22, 2007.
  4. ^ David C. Lindberg, Science in the Middle Ages, University of Chicago Press, p. 18:
   “A Persian by birth, a rationalist in disposition, this contemporary of Avicenna and Alhazen not only studied history, philosophy, and geography in depth, but wrote one of the most comprehensive of Muslim astronomical treatises, the Qanun Al-Masu’di.”
  5. ^ Zeki Velidi Togan, Türk kökenli olduğunu iddia ettiyse (Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, s.90-94.) bu tezi tutulmamıştır.
  6. ^ Güney, ailesine dair bilginin olmadığını açıkladıktan sonra Bîrûnî’nin ana dilinin ne Arapça ne de Farsça olmadığını (Kitâbü’s-Saydele [mukadime], s. 31.) ve aslî Hârizmliler’den olmadığını (el-Âsârü’l bâkiye, s. 39.) belirterek Türk kökenli olma ihtimalinden bahsetmektedir. (Güney, a.g.y)