• Hakkında.
 • hicret’in önemi


  HİCRET’İN İSLÂM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Şükrü ÖZBUĞDAY

  Hicret, İslâm tarihinin en önemli olayıdır. Hicret, Müslümanları, müşriklerin zulmünden kurtarmış, İslâm’a yayılma imkânı
  sağlamış, böylece İslâm inkılâbının başlanğıcı olmuştur. Bu itibârla olaydan 17 yıl sonra, Hz. Ömer’in halifeliği esnâsında, Hz. Peygamber’in hicret ettiği yılın 1 Muharrem’i olan 16 Temmuz 622 tarihi “Hicri-Kamerî Takvim” için “takvim başı” olarak kabul edilmiştir.
  Bilindiği gibi Hz. Peygamber, Mekke şehrinde doğmuştur. Yüce Allah, O’nu burada peygamber olarak görevlendirmiştir.
  Görevinin gereği olarak, “(Önce) en yakın akrabalarını uyar.” (1) âyet-i kerimesi gereğince, yakınlarından başlamak üzere,
  insanları İslâm’a davet etmeye başlamıştır. Kendilerini İslâm’a da’vet ettiği kimseler O’nu, el-Emin = güvenilir kişi olarak
  tanıyorlardı. O’nun dürüstlüğü ve ahlâkî üstünlüğü üzerinde ittifak halinde idiler. Kendisinin Allah tarafından gönderilmiş ve
  görevlendirilmiş Peygamber olduğunu duyunca, O’na inanmaya ve etrafında toplanmaya başladılar. Müslümanların sayısı
  günden güne artıyor ve İslâmiyet hızla yayılıyordu. Ancak Mekke’de Kureyş kabilesinin ileri gelenleri bundan endişe duyuyor, toplum üzerindeki hâkimiyetlerini kaybedeceklerinden korktukları için O’na engel olmaya çalışıyorlardı. Bunun için
  Peygamberimize ve O’na inananlara amansız düşman kesilmişlerdi. Müslümanlara zulmediyor, akıl almaz işkenceler
  yapıyorlardı. Hz. Peygamber, Mekkelilerin kendisine ve Müslümanlara karşı takındıkları tavır karşısında, hiçbir zaman yılmadı, doğacağına kesinlikle inandığı İslâm güneşine, başka ufuklar aramayı düşündü.
  Müşriklerin, tahammülü çok ğüç olan bu zulümleri karşısında, Mekke’de Müslümanlar korunamaz hale gemişlerdi. Bu sebeple
  Müslümanların Medine’ye hicret etmeleri kararlaştırılmıştı. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) ; “Sizin hicret edeceğiniz yerin iki
  kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterildi…” (2) diyerek, Müslümanların Medine’ye hicretlerine izin verdi.
  Böylece Peygamberliğin 13’üncü yılının ilk ayı Muharrem’de (Temmuz 622) Medine’ye hicret başlamış oldu.
  Kâbe’ye yapılan senelik hac görevi, Arap yarımadasının bütün noktalarından Arapları Mekke’ye getiriyordu. Hz. Peygamber,
  bu sefer, kendisine sığınma imkânı ve peygamberlik vazifesini yerine getirme izni verecek bir kabile bulup, iknâ etmenin yollarını aradı. Birbiri ardınca, yanlarına gittiği onbeş kabilenin temsilcilerinin hepsi de az çok kaba bir şekilde kendisini geri çevirdiler.
  Umudunu hiç kaybetmedi, son olarak yarım düzine kadar Medineli ile karşılaştı. Yahudi ve Hristiyanların komşuları olan bu
  kişiler, Peygamberler ve ilâhi vahiyler kavramına yabancı değillerdi, üstelik onlar, bu kutsal kitap sahiplerinin, bir Peygamberin, son bir tesellicinin gelmesini beklediklerini de biliyorlardı. O yüzden bu konuda başkalarından önce davranmak fırsatını kaçırmak istemediler, derhal Hz. Muhammed’e inandılar, kendisine Medine’de diğer inananlar bulmaya çalışacakları ve gereken desteği vereceklerine dâir söz verdiler. Ertesi yıl oniki kadar Medineli kendisine bağlılık yemini ettiler ve İslâm’ı öğretecek bir öğretmen-dâvetçi istediler. Bu görevi üzerine alan Mus’ab, bu işte hayli başarılı oldu ve bir sonraki sene Mekke’ye hac sırasında yeni müslüman olmuş, yetmiş üç kişilik bir kafile gönderdi. Bunlar Hz. Peygamberi ve diğer Mekkeli Müslümanları kendi şehirlerine göç etmeye dâvet ettiler, onları koruyacakları ve kendi aile bireyleriymiş gibi bağırlarına basacakları sözü verdiler. Böylece Müslümanların en büyük kısmı gizlice ve küçük gruplar halinde Medine’ye hicret etti, (3) Kısa zamanda, Mekke’li Müslümanların hemen hepsi Medine’ye göç etti. Yanlızca Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ali’yi, Hz. Peygamber Mekke’de alıkoymuştu.
  Böylece İslâmiyet Medine’de de yayılmaya başladı. Bu durum Kureyş ileri gelenlerini daha da telâşlandırdı. Medine’nin
  kuvvetli bir İslâm merkezi haline gelmesinin aleyhlerine olacağını anladılar. Konuyu tartışmak ve bir hal çâresi bulmak üzere
  “Dâru’n – Nedve” denilen yerde toplandılar. Uzun uzun görüştüler ve tartıştılar. Sonunda kendilerine kurtuluş yolunu
  göstermekten, dünya ve ahirette mutlu olmaları için çaba harcamaktan başka bir şey yapmayan, Peygamberimiz (s.a.s.)’i
  öldürmeye karar verdiler. Kendilerince çok gizli olarak aldıkları bu karar ve plânlarından Kur’an-ı Kerimde şöyle
  bahsedilmektedir; “İnkâr edenler, seni bağlayıp bir yere kapamak veya öldürmek, ya da sürmek için düzen kuruyorlardı. Allah düzen yapanların en iyisidir.” (4)
  Müşriklerin bu korkunç plânlarını Cebrâil (a.s.) Peygamberimiz’e haber verdi: “Bu gece, her zaman yatmakta olduğun
  yatağında yatmayacaksın, evini terk edeceksin…” dedi. Böylece Hz. Peygamber’e hicret için izin verildi. Peygamberimiz Hz.
  Ali’yi çağırdı: “Ben Medine’ye gidiyorum. Sen bu gece benim yatağımda yat, hırkamı üstüne ört. Müşrikler beni yatıyor
  sansınlar, onlara bir şey sezdirme. Sabahleyin şu emânetleri sahiplerine ver. Ondan sonra sen de hemen gel” dedi.
  Ortalık kararınca, Kureyş’in seçme cânileri evin etrafını sardılar. Sabahleyin evinden çıkarken hep birden saldırıp
  öldüreceklerdi. Hz. Ali, Rasûl-i Ekrem’in yatağına yattı. Hz. Peygamber eline bir avuç kum alıp evini çeviren müşriklerin
  üzerine saçtı. Saçılan kum taneleri, cânilerden her birine isâbet etmiş, hepsi de derin bir uykuya dalmışlardı. Peygamberimiz
  (s.a.s.) “Yâ-sin ” Süresi’nin şu anlamdaki âyetini okuyarak aralarından geçip gitti: “Biz onların önlerine ve arkalarına birer
  sed çektik, böylece gözlerini perdeledik. Onlar artık elbette görmezler.” (5)
  Rasûlü Ekrem gece evinden ayrıldıktan sonra Kabe’yi tavaf etti. Sonra doğduğu yerden ayrılış hüznünü ifade eden şu sözleri
  söyledi. “Ey Mekke! Sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı ve en bana sevimli yerisin. Eğer çıkmak zorunda
  bırakılmasaydım senden ayrılmazdım.” (6) Ertesi gün öğle sıcağında Hz. Ebû Bekir’in evine vardı. Allah’ın emriyle beraber
  Medine’ye hicret edeceklerini bildirdi.
  Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Hz. Ebû Bekir’le birlikte Mekke’den çıkıp, Sevr Dağı’na gelerek oradaki
  mağarada saklandılar. Kureyş’in araması bitinceye kadar, üç gün üç gece mağarada kaldılar. Hz. Peygamber’i ve Ebû
  Bekir’i arayanlar, iz sürerek nihâyet Sevr’deki mağaranın ağzına kadar geldiler. Ayak sesleri ve konuşmaları içeriden
  duyuluyordu. Hz. Ebû Bekir, başını kaldırdığı zaman onların ayaklarını görmüş ve heyecanla: “Ya Resûlâllah, eğilip baksalar,
  bizi görecekler” demişti, bunun üzerine Peygamber Efendimiz: “Korkma, Allah’ın yardımı bizimledir. (7) İki yoldaş ki,
  üçüncüsü Allah’tır, hiç endişe edilir mi?” buyurdu.(8)
  Takipçiler Sevr dağına henüz çıkmadan, bir örümcek mağaranın ağzına ağ örmüş, bir çift beyaz güvercin yuva yapıp yumurt-
  lamıştı. Bu durumda Kureyşliler, mağaranın içine bakmanın ahmaklık olacağını düşünerek bırakıp gittiler.
  Resûlüllah’a ilk vahiy Hîra (Nûr) dağındaki mağarada gelmişti. Hiradaki mağara ile Serv’deki mağara arasında geçen müddet,
  Hz.Peygamberin, Peygamberlik hayatının Mekke devrini teşkil etmişti. Sevr dağındaki mağaradan başlayan hicret ise, Mekke
  devrinin sonu, Medine devrinin başlanğıcı olmuştur.(9) Hicret yolculuğunda Peygamberimiz, iki önemli takiple karşılaştı.
  Müdliçoğullarından Surâka, Kureyş’in ilân ettiği mükâfatı ele geçirmek hevesiyle, kendi bölgelerinden geçmiş olan hicret
  kafilesini tâkibe koyuldu. Atını dörtnala sürerek Resûlûllah’a ve arkadaşlarına yaklaştığı sırada atı sürçüp kapaklandı. Kendisi
  de yere yuvarlandı. Yeniden atına binip koşturdu. Tam yaklaştığı sırada atının ön ayakları kuma saplandığı için, yine düştü. Atını
  zorlukla kurtardı. Surâka’nın morali iyice bozulmuştu. Hz. Peygamber’den özür diledi. Yazılı bir emanname alarak geri döndü, diğer takipçileri de “ben aradım, boşuna yorulmayın, bu tarafta yok” diyerek geri çevirdi.
  Eslemoğullarından Büreyde de, Kureyş’in ilân ettiği mükâfatı alabilmek için Resûlüllah’ı tâkibe başlamıştı. Fakat ilk görüşte
  yanındakilerle birlikte müslüman oldu. Daha sonra başındaki beyaz sarığı çözerek mızrağının ucuna bağladı; “sizin gibi şanlı bir
  kafile bayraksız gitmez. İzin verirseniz ilk alemdârınız olayım” diyerek tâ Kubâ Köyü’ne kadar bu şanlı Kâfileye bayraktarlık
  yaptı.
  Hz. Peygamber’in yola çıktığı Medine’de duyulmuştu. Bu yüzden Medineliler, Rasûl-i Ekrem (s.a.s.)’i karşılamak üzere her
  sabah şehir dışına çıkıp bekliyorlardı. 12 Rabîulevvel Pazartesi günü yine öğleye kadar beklemişler, sıcak bastırınca ümitlerini
  kesip dönmüşlerdi. Bu esnâda bir iş için evinin çatısına çıkan bir Yahûdi, bir kafilenin uzaktan gelmekte olduğunu gördü ve
  yüksek sesle:
  “İşte günlerdir yolunu beklediğiniz devletli geliyor “diye haykırdı. Medineliler, bir bayram sevinci içinde yollara döküldüler.
  Hz. Peygamberi Medine’ye yaya yürüyüşle 1 saat uzaklıkta Kubâ köyünde karşıladılar. Peygamberimiz burada, Amr b. Avf
  oğulları’nda 14 gece misâfir kaldı. Bu esnâda Kur’an-ı Kerim’de “takvâ üzere yapıldığı” bildirilen Kubâ Mescidini binâ etti
  ve burada namaz kıldı. (10)
  Hz. Peygamber’den 3 gün sonra tek başına yola çıkmış olan Hz. Ali de gündüzleri gizlenip, geceleri yürüyerek, Kubâ’da iken
  kafileye yetişti.
  14 gün sonra, bir Cuma günü Peygamberimiz devesine bindi. Karşılamağa gelenlerle muhteşem bir alay içinde Medine’ye
  hareket etti. Yolda “Sâlim b. Avfoğulları”na ait “Rânûna Vâdisi”nde öğle vakti oldu. Hz. Peygamber, burada arka arkaya iki hutbe okuyarak ilk cuma namazını kıldırdı. Bu ilk cuma hutbesinde, Sevgili Peygamberimiz, İslâm’ın bazı temel prensiplerine temas ettiği için, burada nakletmeyi faydalı görüyorum; Rasûl-i Ekrem, birinci hutbeye Allah’a hamd ve senâ ederek başladı ve şöyle devam etti:
  “Ey insanlar, ölmeden önce Allah’a tevbe ediniz, fırsat elde iken iyi işlere koşunuz. Allah’ı çok anmak, gizli ve âşikar çok
  sadaka vermek suretiyle O’nunla aranızdaki bağı kuvvetlendiriniz. Böyle yaparsanız, rızıklandırılır, yardım görürsünüz,
  kaçırdıklarınızı tekrar elde edersiniz.”
  Biliniz ki, Cenâb-ı Hak, içinde bulunduğum yılın bu ayında, bugün şu bulunduğum yerde cuma namazını kıyâmete kadar,
  üzerinize farz kıldı. Hayâtımda veya benden sonra -âdil veya zâlim- bir imamı olduğu halde önemsiz gördüğü veya inkâr ettiği
  için, kim bu namazı terkederse, Allah onun iki yakasını bir araya getirmesin ve hiçbir işine hayır vermesin. Biliniz ki, böylesini,
  tevbe etmedikçe, ne namazı, ne zekâtı, ne haccı, ne orucu, ne de herhangi bir iyiliği Allah katında bir değer taşır. Ancak, kim
  tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. (11)
  Ey insanlar, âhiret için azık hazırlayıp önceden gönderin. Hepiniz ölecek ve sürünüzü çobansız bırakacaksınız. Sonra Rabbiniz
  -arada tercüman veya perdedâr olmaksızın- bizzat:
  -Sana benim peygamberim gelip haber vermedi mi? Ben sana mal vermiş, ihsanda bulunmuştum. Sen bunlardan âhiretin için ne
  gönderdin, diye soracaktır. O kimse sağına, soluna bakacak, hiçbir şey göremeyecek. Sonra önüne bakacak, orada
  cehennem’i görecek. Öyleyse yarım hurma ile de olsa, kendini ateşten korumaya gücü yeten, bunu yapsın. Buna gücü
  yetmeyen, bâri güzel sözle kendini kurtarsın. Çünkü bir iyiliğe 10’dan 700 katına kadar sevap verilir. Allah’ın selâm ve
  rahmeti üzerinize olsun”.
  Hz. Peygamber, birinci hutbeyi böylece bitirdikten sonra, ikinci hutbede de şunları söylemiştir:
  “Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamdeder, ondan yardım dileriz. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü işlerimizden Allah’a
  sığınırız. Allah’ın hidâyet verdiğini kimse saptıramaz. O’nun saptırdığını da kimse doğru yola koyamaz.
  Allah’tan başka ilâh olmadığına şahâdet ederim. O birdir, eşi, ortağı ve benzeri yoktur. Sözlerin en güzeli, Allah Kitabı
  (Kur’an-ı Kerim) dir. Allah’ın, kalbini Kur’an ile süslediği, küfürden sonra İslâm’a soktuğu, Kur’an-ı, diğer sözlere tercih
  eden kimse felâh bulup kurtulmuştur.
  Allah’ın sevdiğini seviniz. Allah’ı bütün kalbinizle (can ve gönülden) seviniz. Allah kelâmı Kur’an’dan ve zikrinden
  usanmayınız. Allah’ın kelâmına karşı kalbiniz katılaşmasın.
  Yalnız Allah’a kulluk edip, ibâdetinizde Ona hiçbir şeyi ortak yapmayınız. Ondan hakkıyla sakınınız. Yaptığınız iyi şeyleri
  dilinizle doğrulayınız. Aranızda Allah’ın rahmet ve merhametiyle sevişiniz. Allah’ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun”(12)
  Cuma namazından sonra Hz. Peygamber (s.a.s.), Medine’ye hareket etti. Medine, tarihinin en önemli gününü yaşıyordu. Halk,
  bayram sevinci içinde, Kubâ’dan itibâren yolu, iki taraflı doldurmuştu. Rasûl-i Ekrem’in anne tarafından akrabası olan
  Neccâroğulları, O’nu karşılamaya gelmişlerdi. Ensâr’ın ileri gelenleri O’na yaklaşarak:Ey Allah’ın Resûlü! İşte evlerimiz, işte
  mallarımız, işte canlarımız emrinize hazır” dediler. Peygamberimiz, onları taltif ve gönüllerini hoş ederek yoluna devam etti. Tam şehre gireceği sırada kalabalık o dereceyi bulmuştu ki kadınlar, damların üzerine çıkarak şöyle şiir söylüyorlardı:
  “Veda tepesinin sırtlarından ay doğdu üstümüze,
  Allah’a davet eden bulundukça şükretmek vacip oldu bize.”
  Küçük kızlar def çalarak şenlik yapıyorlar ve şu şarkıyı terennüm ediyorlardı:
  “Biz Neccâr oğullarının kızlarıyız,
  Ne mutlu bize Muhammed’in komşularıyız.”(13)
  Medine halkı, Resûlüllah (s.a.s.)’in gelişinden duyduğu sevinci, hiçbir şeyden duymamıştı. Herkes Peygamber Efendimizi, kendi
  evinde misafir etmek istiyor, “Ey Allah’ın Rasûlü, bize buyurunuz…” diyerek deveyi durdurmak istiyorlardı. Hz. Peygamber ise, kimseyi gücendirmemek için devesini serbest bırakmıştı.
  “Siz deveyi kendi haline bırakınız. O memurdur, emrolunduğu yere gider” diyerek dâvet edenlerden izin istiyordu. Nihâyet
  deve, halen “Mescidü’n-Nebi”nin bulunduğu boş arsada çöktü, Rasûlüllah (s.a.s.) inmedi. Deve kalkarak birkaç adım
  gittikten sonra geri dönüp ilk çöktüğü yere yeniden çöktü, bir daha kalkmadı. Hz. Peygamber, devenin üzerinden inerek:
  “Akrabamızdan en yakın kimin evi?” diyerek etrafındakilere sordu. Hâlid b. Zeyd:
  “İşte evim, işte kapısı, buyurunuz Yâ Rasûlâllah…” diyerek, Rasûl-i Ekrem’i dâvet etti. Peygamber Efendimiz böylece Hz.
  Halid’in misafiri oldu. Bu misâfirlik, “Mescidü’n-Nebi” nin inşaatı tamamlanıncaya kadar yedi ay devam etti.
  Rasûlüllahın hicreti Peygamberliğin 13’üncü yılında, 12 Rabiulevvel de olmuştur. Bu tarih, aynı zamanda Peygamber
  Efendimizin 53’üncü doğum yıldönümüdür.
  Hicretle, 23 yıl süren peygamberlik devrinin 13 yıllık “Mekke Devri” sona ermiş, 10 yıllık “Medine Devri” başlamıştır.(14)
  Hz. Peygamber (s.a.s.), Medine’ye geldiklerinde, burada yaşayan yabancılarla, dayanışma temeli üzerine bir antlaşma
  imzalamıştı. Bu antlaşma, İslâm Dininin Müslüman olmayan topluluklarla barış içinde yaşamaya ve onlarla dâima iyi ilişkiler
  içinde olmaya ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Yine Sevgili Peygamberimiz, Mekke’den gelen göçmenlerle Medine’li
  Müslümanlar, yani “Muhacirler” ile “Ensar” arasında kardeşlik kurmuştu. Bu kardeşlik esasına göre, Medine’li
  Müslümanlar mallarının yarısını göçmen kardeşlerine vermişlerdi ki, tarihte bu dayanışma ve yardımlaşmanın bir benzerini daha
  göstermek mümkün değildir. Böylece, Medine şehrinde ilk İslâm topluluğu, kardeşlik ve dayanışma temelleri üzerine oluşmaya
  başlamıştır.
  Böylece Hicret, ilk Müslümanların, sıkıntılı günlerden kurtulmalarına ve kardeşlik esası üzerine kurulan toplum hayatına
  kavuşmalarına vesile olmuştur.
  Ayrıca İslâmiyet, Mekke şehri hudutları dışına Hicret’le taşmış ve bu güneş, dünyaya Medine ufuklarından yayılmıştır.
  Yazımı “HİCRET” başlıklı aşağıdaki şiirle bitirmek istiyorum:
  HİCRET

  Mekke’yle Medine arası yollar;
  Çizik çizik, hasret arası yollar.
  Vardığı her nokta yine başlangıç;
  Gitgide Allah’a varası yollar.
  Mekke’yle Medine arası yollar.

  Bu çıplak yollarda ne in, ne de cin,
  Yalnız iki çift nurdan güvercin.
  Bunlar iki dostun ayakları ki,
  Yolları göklere bağlayan perçin.
  Bu çıplak yollarda ne in, ne de cin.

  Hicret, yurtdışında aranan destek
  Dâvâ sahibine öz yurdu köstek;
  Merkezi dışardan sarmaktır murad,
  Merkezi çevreden fethidir istek.
  Hicret, yurtdışında aranan destek.

  İnsan kaçar, ufuk kaçar beraber,
  Ufukta, varılmaz gâyeden haber.
  O ki, eteğinde, ufuk ve gâye,
  O ki, Gaye -İnsan, Ufuk- Peygamber.
  İnsan koşar, ufuk kaçar beraber.

  Ayakta, Medine Müslümanları,
  İslâm’ın “Yardımcısı” kahramanları…
  Rasûller Rasûlü uğruna fedâ
  Malları, canları, hânümanları…
  Ayakta, Medine Müslümanları. (15)

  1- Şuarâ, 214.
  2- El-Buhârî, 4/255; Tecrid-i Sarih ter
  cemesi, 10/86.
  3- Prof. Dr. Muhammed Hamidullah;
  İslâm’a Giriş, Çev. Cemal Aydın,
  T.D.V.Yayınları, Ankara 1996, s,
  13,14.
  4- Enfâl, 30.
  5- Yâ-Sîn, 9.
  6- İbn-i Mâce 2/1037 (Hadis no:
  3108);
  Tirmizi, 5/722 (Hadis No: 3925)
  7- Tevbe, 40.
  8- El-Buhâri; 4/263; Tecrid-i Sarih ter
  cemesi, 10/119 (Hadis No: 1557)
  9- İrfan YÜCEL, Peygamberimizin Ha
  yatı, D.İ.B. Yayınları, Ankara 1998
  s:88-94.
  10- Tevbe, 108.
  11- İbn-i Mâce, Sünen, C. 1, S.
  343. (Hadis No: 1081)
  12- İbn-i Hişâm, 2/147.
  13- Mevlânâ Şiblî, Asr-ı Saâdet, Terc.
  Ö. Rıza Doğrul, İst. 1973, C. 1, s.
  203.
  14- YÜCEL, a.g.e, 98, 99, 100.
  15- Necip Fâzıl KISAKÜREK

  Kaynak: Diyanet dergisi, Sayı 103, 1999