• Hakkında.
 • Böbrekte anjiomyolipom nedir? Ne zaman tehlikeli olur?


  Bir uzmana başvurmalısınız
  Anjiomyolipomlar en s›k görülen renal hamartomlar-
  d›r. Genelde tesadüfen saptanan, semptomsuz lez-
  yonlard›r; ancak, s›kl›kla tuberoz skleroz gibi sistemik
  hastal›klarda da görülürler. Anjiomyolipomda hemoraji
  s›k görülür. Dört santimetreden daha büyük anjiomyoli-
  pomlarda kanama riski artmaktad›r.
  Bu yaz›da, renal anjiomyolipomda akut kanamaya
  ba¤l› semptomlar ile baflvuran iki olgu bilgisayarl› to-
  mografi bulgular› eflli¤inde sunulmaktad›r.
  OLGU 1
  Sekiz haftal›k hamile olan 28 yafl›ndaki hasta, acil ser-
  vise hipovolemik flok bulgular› ve kar›n sol k›sm›nda ani
  geliflen flifllik flikayeti ile baflvurdu. Fizik muayenede kar›n
  sol kesiminde ve sol lomber bölgede ele gelen kitle, sert-
  lik ve hasssasiyet bulgular› vard›. Kreatinin ve üre düzey-
  lerinde hafif art›fl, hematüri d›fl›ndaki laboratuar bulgular›
  normaldi. Hasta acil servise geldikten birkaç saat sonra
  gebeli¤i abortus ile sonuçland›. Ailesinde genetik hastal›k

  olmayan hastan›n epileptik nöbet geçirmedi¤i ö¤renildi.
  Abdominal ultrasonografide her iki böbrekte kortikal yer-
  leflimli, de¤iflik boyutlarda çok say›da hiperekoik lezyon
  saptand›. Ayr›ca sol böbrek lojunda yerleflimli böbre¤i
  afla¤›ya do¤ru iten, dalak hilusundan bafllay›p iliak fossa-
  ya kadar uzanan, dev boyutlarda, kistik ve solid içeri¤i
  bulunan kitle saptand›. Abdomen tomografisinde her iki
  böbrekte ya¤ dokusu içeren, normal böbrek parankimini
  hemen hemen tamamen harap eden anjiomyolipom
  (AML) ile uyumlu hamartom düflündüren yer iflgal eden
  lezyonlar izlendi. Sol böbrek lojunu dolduran hamarto
  un ya¤ dokusu yan›s›ra, kontrastlanan solid alanlar ve
  hemoraji ile uyumlu yüksek dansiteli kistik alanlar içerdi-
  ¤i görüldü (Resim 1). Karaci¤erde de küçük AML ile uyum-
  lu lezyonlar saptand›. Kranyal bilgisayarl› tomografide su-
  bepandimal kalsifiye hamartom ile uyumlu lezyonlar
  saptand›. Bu bulgular ile tuberoz skleroz tan›s› ald›. Eks-
  tremite ve akci¤er grafileri normaldi. Hemorajik AML’ye
  yönelik, arteriyel embolizasyonun yetersiz olmas› nedeni
  ile hamartom cerrahi olarak ç›kar›ld›
  LGU 2
  ‹kinci olgu 20 yafl›nda erkek hastad›r. Küçük travma
  sonucu, bilinç kayb›, kar›n a¤r›s› ve kar›n sol taraf›nda
  flifllik flikayetleri ile hastanemize baflvurdu. Koltuk altla-
  r›nda sebase kistler d›fl›nda ilk olgu ile benzer fizik mu-
  ayene bulgular› tafl›yan olguda hematüri ve böbrek
  fonksiyonlar›nda bozulma saptand›. Ailevi hastal›k öykü-
  sü yoktu. Abdomen tomografisinde her iki böbrekte AML
  ile uyumlu hiperekoik lezyonlar ve sol böbrek lojunda,
  böbre¤i ve barsak anslar›n› afla¤› ve sa¤a iten, çok az
  ya¤l› içeri¤i bulunan, solid k›sm› daha çok çevresinde
  kapsül fleklini alm›fl, hemen tamam› hemoraji ile uyum-
  lu yüksek dansiteli kistik içeri¤i bulunan hamartom ile
  uyumlu kitlesel lezyon saptand› (Resim 2). Kranial BT’
  sinde subepandimal hamartom ile uyumlu lezyonlar
  saptan›rken ekstremite grafileri ve akci¤er grafisi normal
  bulgular tafl›yordu. Tuberoz skleroz tan›s› alan olguda,
  hemorajik renal hamartom eksize edildi
  T
  ARTIfiMA
  Tuberoz skleroz visseral ve nörolojik bulgular ile karak-
  terize, otozomal dominant geçifl gösteren veya sporadik
  görülebilen s›kl›¤› 30 ile 50 binde bir aras›nda de¤iflen (1),
  adenoma sebaseum, epileptik nöbet ve mental retardas-
  yon klasik üçlemesi ancak olgular›n üçte birinde görülen
  sendromdur (2). Olgular›m›z tan›mlanan klasik üçlemeye
  sahip de¤ildir. Birçok sistemde hamartomlara rastlan›r.
  Tuberoz sklerozda renal anjiomyolipom görülme s›k-
  l›¤› %20-38 olup hastalar›n % 22-50’sinde bilateral çok
  say›da AML görülmektedir (2).
  Renal anjiomyolipomlar, aberan veya anomalik da-
  mar, düz kas ve ya¤›n de¤iflik miktarlardaki bilefliminden
  oluflur (3). AML’lerin radyolojik tan›s› ya¤ içeri¤inin dansi-
  tesine ba¤l›d›r (0 HU’dan az) (4). Nadiren, solid renal kitle-
  ler AML’lerden ayr›lamayabilir (5). Renal hücreli karsinom-
  da ya¤ bulunabilir, ancak az miktarda ve hemen her za-
  man kalsifikasyon ile birliktedir. Renal hücreli karsinomda,
  kalsifikasyon olmaks›z›n ya¤ yaln›zca bir olguda görül-
  müfltür (5). Anjiomyolipomda hemoraji s›k görülür. Dört
  santimetreden daha büyük AML’lerde kanama riski art-
  maktad›r. AML’deki damarlar›n duvar› normal renal da-
  marlardan daha kal›n ancak elastikiyeti daha azd›r. Bu ne-
  denle travma olmadan veya minör travmalar ile kanama-
  ya e¤ilimlidirler . ‹lk olgumuzda spontan, ikinci olgu-
  muzda minör travma sonucu kanama geliflmifltir. Spontan
  perirenal kanamal› hastalar›n %17–20’sinde neden AML
  kanamas›d›r (7). Gebelik s›ras›nda AML’de kanama bugüne
  kadar 15’ten az olguda bildirilmifl olup ço¤unda gebeli¤in
  son haftalar›nda geliflmifltir . ‹lk olgumuzda gebeli¤in er-
  ken döneminde hemoraji geliflmifltir. Büyük boyutlardaki
  AML’lerde spontan rüptür ciddi medikal durumdur. Hasta
  ani bafllayan kar›n a¤r›s›, hipotansiyon ve flok tablosu ile
  karfl›m›za ç›kar (3). Bilgisayarl› tomografide dev boyutlarda
  retroperitoneal hematom ve ya¤ içeren renal tümör kom-
  binasyonu söz konusudur. Semptomatik renal AML’lerde,
  selektif arteriyel embolizasyon seçilecek tedavi yöntemi-
  dir. Cerrahi, embolizasyonun baflar›l› olmad›¤› olgularda
  tercih edilir (9). ‹lk olgumuzda embolizasyonu takiben,
  ikincisinde ilk seçenek olarak cerrahi tedavi yap›lm›flt›r.
  Bu yaz›da, renal anjiomyolipomda akut kanamaya
  ba¤l› semptomlar ile baflvuran iki olgu bilgisayarl› to-
  mografi bulgular› eflli¤inde sunulmaktad›r. Her iki olgu
  da, ilk defa, klini¤imizde tuberoz skleroz tan›s› alm›flt›r.
  Kanama gösteren renal anjiomyolipom, travma d›fl› ab-
  dominal vasküler bir acil olarak ak›lda tutulmal›d›r
  kaynak