• Hakkında.
 • Şehit polisler haftası şiirleri


  Şehit polisler haftası şiirleri

  Polise Şükran

  Polisim
  Barış için aşkla çarpar yüreği,
  Halkına hizmete koşar Polisim.
  Huzurla güvenin temel direği,
  Zorluğu, engeli aşar Polisim.

  Gecede, gündüzde, görev anında,
  Haklıya arkadır, olur yanında,
  Mazlumun sevgisi coşar kanında,

  Sabır ocağında pişer Polisim.

  İmdada, yardıma her zaman hazır,
  Şer ocaklarının kökünü kazır,
  Böylece sağlanır ülkemde huzur,
  Her an hazır kıta yaşar Polisim.

  Havadan, karadan aşılır dağlar,
  Çevik kuvvet, trafik, düzeni sağlar,
  Özel harekât’ım zalimi bağlar,
  Cesur ekibiyle coşar Polisim.

  Bilgi-işlem ister formu yazmanı,
  Mangal yüreklidir bomba uzmanı,
  Candan ister senin mutlu gezmeni,
  Sevgin gönüllerden taşar Polisim.

  Suçun oluşuna müsaade etmez,
  Uyuşturucuyla savaşı bitmez,
  Özel zamanlarda evine gitmez,
  Herkes bu azmine şaşar Polisim.

  Yaşayan şerefe yüce şan gerek,
  Hasretten vuslata tatlı an gerek,,
  Uğurda ölmeye hazır can gerek,
  Görev için şehit düşer Polisim.

  Türk Polisine

  Yüz elli yıldır görevdeyim bileğim bükülmedi,
  halkta ırza namusa bir halellik gelmedi
  Secda ile çıktığım bu adalet yolunda,
  haksızlığa göz yumup kaçtğım görülmedi,

  Görevden geri durmak içime sinmez benim,
  Namerde izin vermek mertliğime sığmaz benim,
  Şarjörüme çiçek sürdüm,gökyüzüne barış saldım,
  Gücümü bu halktan aldım önümde durulmaz benim

  İkiyüzellibin ağabeyim arkadaşım kardeşim var,
  Şeref dolu bir buçuk asırlık geçmişim var,
  Yüreğimde alev alev yanan bir vatana aşkı,
  Damarımda türk olmanın en haklı gururu var.

  gece gündüz gözün açık her saniyem görev benim.
  her gözde parıldayan umut benim güven benim,
  alına al kattığım bu bayrağın altında.
  hiç yılmayan bekçiyim çünkü adım polis benim.

  Polis

  Hakk’a hizmet aşkıyla,
  Doludur bizim polis.
  Vatandaşı, insanı,
  Seviyor bizim polis.

  Hak yolundan ayrılmaz.
  Kırılırda eğilmez.
  Haksızlığı affetmez.
  Dürüsttür bizim polis.

  Albayrağı gönderde,
  Tutmaktır vazifesi.
  Düşmanın emelini,
  Yıkar hep bizim polis.

  Kırar hain elleri,
  Bu vatanı korur o,
  Can dediğin nedir ki?
  Ölürde bizim polis.

  Din, iman, namus ona,
  Emanet vatan ona.
  Şer gelmez hiç birine,
  Nöbetci bizim polis.

  Asker onun gardaşı,
  Nöbette arkadaşı.
  Severler vatandaşı.
  Dosttur hep bizim polis.

  Türkiye bu can vatan,
  Albayrak vede Kur’an.
  Yolunda o canından,
  Olmakta, şehit polis.

  Polis Haftası Hakkında

  İLK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞU (10 Nisan 1845)
  1845 tarihi, Türk Emniyet Teşkilatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat; 10 Nisan 1845 (12 Rebiü’l Evvel 1261)’den itibaren polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.
  Yeniçerinin ortadan kaldırılmasından sonra, başkentte ve eyaletlerde zabıta hizmetleri eskisiyle kıyaslanmayacak derecede gelişmesine rağmen; bu hizmetler karışık ve ayrı ayrı kurumlara bağlı olarak yürütülmekteydi. Teşkilat ve yürütme alanındaki bu karışıklığı ortadan kaldırmak amacıyla ilk defa 10 Nisan 1845’te İstanbul’da ilk polis teşkilatı kurulmuş, görevleri de yine aynı tarihte yayımlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazı ile bildirilmiştir.

  Bu nizamnamede polis teşkilatının kuruluş amacı, belde güvenliğini sağlamak olarak belirtilmiştir.

  Bu çalışmalara rağmen, karışıklık devam etmiş, İstanbul’da polis hizmeti; Yeniçeri Ağası yerine geçen Serasker, İhtisap Ağası ve Polis adını taşıyan teşkilatlar tarafından yürütülmüştür. Taşrada ise güvenlik hizmetleri, Sipahilerden oluşan zaptiyelerle ve Asakir-i Mansure alaylarıyla yürütülmüştür.

  POLİS
  Polis terimi, kökeni Yunanca ve Latince olan bir kelimedir. Yunanca politika, Latince politika kelimelerinden türemiştir. Eski Yunanlılar kendi şehir devletlerine polis ismini vermişlerdir.
  Polis kelimesi ıstılah! Olarak, kuruluşu bulunduğu yerde kamu düzen ve güvenliğini koruyan, yasaların adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını sağlayan teşkilat, kolluk, zabıta, şehirde güvenliği sağlamakla yükümlü kişiler anlamında kullanılmıştır. Polis kelimesinin yerine emniyet deyiminin kullanıldığı da olur.
  Polis görevi itibariyle; asayişi, amme, şahıs tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini koruyan, halkın ırz can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatını temin eden, yardım isteyenlere, yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eden, kanun ve nizamnamelerin kendisine verdiği vazifeleri yapan silahlı icra ve inzibat kuvvetidir.

  Genel olarak polis, bir ülkenin sükûn, güvenlik ve düzenini sağlamak ve korumakla görevlidir. Bunu yerine getirirken önceden belirlenmiş müeyyidelere uymakla yükümlü ve hükümet tarafından alınan ve yerine getirilmesi istenen kararların icrasını sağlamakla görevlidir.

  kaynak:şiir