• Hakkında.
 • Berat kandili tarih


  2009 yılı Berat Kandili 05 ağustos çarşamba gününü -06 ağustos gününe bağlayan gece kutlanacak..

  Bizde sizlere Berat Gecesinin önemi fazileti yapılması gereken ibadetlerle ilgili bir konu hazırladık..

  Şimdiden Geceniz mübarek olsun

  Cenab-ı Hak buyuruyor:

  ‘Apaçık
  kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz,
  gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir
  emirle ayırt edilir…'(Duhan, 44/1-4)

  Ayette
  geçen, ‘mübarek gece’den maksat; Berat gecesidir. Kur’ânın bu gecede,
  Yedinci semadan dünya semasına indirildi. Kadir gecesinde ise ilk kez
  Peygamber Efendimize indirilmeye başlandı.
  Bu gecenin, dört adı vardır. “Mübarek gece”, “Berae gecesi” “Sakk
  gecesi”, “Rahmet gecesi”. Ve denildi ki bununla Kadir Gecesi arasında
  kırk gün vardır. Berae ve Sakk gecesi denilmesi hakkında da denilmiştir
  ki, haraç tamamen alındığı zaman beraetlerini (temize çıkmalarını) dile
  getiren bir sened yazıldığı gibi, Allah Teâlâ da bu gece mümin
  kullarına beraet yazar. Ve denilmiştir ki bu gecede beş özellik vardır:

  Bu gecenin beş özelliği vardır:

  1) Bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayırımı yapılır.

  2) Bu geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir.

  3) Bu gece bağışlanma ve af gecesidir.

  4) Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür.

  5)
  Bu gecede Peygamberimize şefaat yetkisinin tamamı verilmiştir. Bu
  yetkinin üçte biri Şaban’ın onüçüncü günü, üçte biri Şaban’ın
  ondördüncü günü, geri kalan üçte biri de Şaban’ın onbeşinci günü
  verilmiştir.

  Hazreti Âişe (ranha) bu gecenin fazileti hakkında şunları anlatıyor:


  Günün birinde Hazreti Peygamber yanıma girdi. Elbisesini çıkardı.
  Aradan zaman geçmeden tekrar giyindi. Bunun üzerine beni şüphe,
  kıskançlık sardı. Ortaklarımdan birinin yanına gidecek sandım ve peşini
  takip ettim. Medine’nin kabristanı olan Bakîu’l-Garkad’da kendisine
  eriştim. Mü’minlere ve şehidlere istiğfar ve dua ediyordu. Kendi
  kendime: ‘Anam babam sana feda olsun! Sen Rabb’ının rızası uğrunda, ben
  ise dünya peşindeyim!’ diyerek döndüm. Soluk soluğa eve girdim.
  Arkamdan da Resülüllah (sav) girdi.

  -Neden böyle hızlı nefes alıyorsun?’ dedi.

  Ben,

  -Anam
  babam uğruna feda olsun. Yanıma gelip elbisenizi çıkardıktan sonra
  tekrar giyindiniz, beni kıskançlık tuttu. Ortaklarımdan birinin yanına
  gideceğinizi zannettim. Nihayet sizi kabristana giderken gördüm,dedim.

  Resul–ü Ekrem,

  -Resülüllah sana haksızlık edecek diye mi korkuyorsun?’ dedi.

  Ardından Cibril geldi ve şöyle dedi:

  -Bu
  gece Şa’bân’ın on beşinci gecesidir. Cenabı Hak bu gecede Benî Kelb
  kabilesi koyunlarının sayısı kadar kimseyi cehennemden âzâd eder. Fakat
  bu gece Allah; müşriklerin, kincilerin, akrabalarıyla münasebeti
  kesenlerin, hayat ve ihtişamlarına mağrur olanların, ana ve babalarına
  isyan edenlerin, içki düşkünlerinin yüzlerine bakmaz.

  Resul–ü Ekrem, elbisesini çıkardı.

  -Bu gece ibadet etmeme müsaade eder misiniz? buyurdu.

  -Evet, sana anam babam feda olsun, dedim.

  Peygamber
  namaza kalktı. Secdeye kapanıp uzun müddet kaldı. Endişelendim, elimle
  yokladım. Elim, ayağının altına dokununca kımıldadı. Ben de sevindim.
  Secdede şöyle niyaz ettiğini işittim:

  ‘Allah’ım!
  azabından afvına, gazabından rızana sığınıyorum. Sen’den yine Sana
  iltica ediyorum. Şânın yücedir. Sana yaptığım senayı Senin kendine
  yaptığın senaya denk bulmuyorum. Sana lâyık bir surette hamd etmekten
  âcizim.’

  Sabah olunca bunları Resul–ü Ekrem’e söyledim. O da,

  – Yâ Âişe, bunları öğrendin mi? dedi.

  -Evet yâ Resülüllah, dedim.

  Resuli Ekrem;

  -Bunları hem öğren hem de başkalarına öğret. Zira bunları bana Cibril öğretti ve secdede bunları okumamı ta’lîm buyurdu.’ dedi.”

  Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor:

  “Her
  kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa yüce Allah ona yüz melek gönderir.
  Otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu ona cehennem azabından teminat verir.
  Otuzu da ondan dünya afetlerini savarlar, O’nu da ondan şeytanın
  tuzaklarını hilelerini savarlar.”

  “Yüce Allah bu gece ümmetine öyle rahmet eder ki Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca.”

  “Yüce
  Allah bu gece bütün müslümanlara mağfiret buyurur ancak kâhin,
  sihirbaz, yahut çok kin güden veya içkiye düşkün olan, yahut
  ana-babasını inciten, veya zinaya ısrarla devam eden müstesna.”

  ‘Şaban
  ayının 15. gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü
  yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve; ‘tevbe
  eden yok mu! Onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim,
  hastalığından şifa isteyen yok mu ona şifa vereyim. Yok mu şunu isteyen
  yok mu bunu isteyen’ der. Bu durum, sabaha kadar devam eder’
  ‘Ameller, bu ayda âlemlerin Rabb’ı yüce Allah’a arz edilir. Ben de amellerimin oruçlu iken Allah’a arzedilmesini isterim’

  Berat Kandili olan bu mübarek geceyi nasıl ihya edeceğiz?
  1-Yatsı ve Sabah namazlarını mutlak surette cemaatle kılmalıyız ki, geceyi sabaha kadar ibadet etmiş olalım.

  2- Geceyi oruçlu olarak karşılayalım ve ertesi günü de oruç tutalım.

  3- Bir günlük kaza namazı kılalım
  4- Berâat gecesinde 100 rek’atlı Hayır Namazı vardır ki, kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur.

  Hayır Namazı

  Niyet

  “Yâ
  Rabbî, niyet ettim senin rızâ-i şerîfin için namaza. Beni afv-ı
  ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret
  sıkıntılarından halâs eyleyip süedâ defterine kaydeyle, Allâhü Ekber’

  Kılınışı

  Her rek’atte Fâtiha-i şerîfeden sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur

  İki rek’atte bir selâm verilerek 100 rek’atte tamamlanır

  Her rek’atte 100 İhlâs-ı şerîf okumak sûretiyle 10 rek’at olarak da kılınabilir.

  (Hz.
  Allâh’ın HÛ ism-i şerîfinin ebced hesâbına göre adedi olan) 11 şey,
  (TÂHÂ’nın ebced hesâbıyla adedi olan) 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah
  (s.a.v.) Efendimiz’in ismidir.

  * İstiğfâr-ı şerîf: 14 kere
  * Salevât-ı şerîfe: 14 kere
  * Fâtiha-i şerîfe (besmeleyle): 14 kere
  * Âyetü’l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere
  * Lekad câeküm…’ (besmeleyle): 14 kere

  * 14 kere ‘Yâsîn’ dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf
  * İhlâs-ı şerîf (besmeleyle): 14 kere
  * Kul eûzu birabbil-felak…’ (besmeleyle): 14 kere
  * Kul eûzu birabbin-nâs…’ (besmeleyle): 14 kere

  “Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym.”

  * 14 kere

  o Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir): 14 kere

  .
  “Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa
  Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî’ıl-ehvâali ve’l âafâat. Ve
  takdıy lenâa bihâa cemî’alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min
  cemî’ıs-seyyi’âat ve terfeunâa bihâa ındeke a’led-derecâat ve
  tübelliğunâa bihâa aksa’l gaayâat. Min cemî’ıl-hayrâti fi’l-hayâati ve
  ba’del-memâat. İnneke alâa külli şey’in kadiyr.”

  Mânâsı:

  Allâh’ım,
  Efendimiz Muhammed’e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden
  kurtaracağın, bütün ihtiyaçlarımızı göndereceğin, bütün günahlarımızdan
  temizleyeceğin, nezdindeki derecelerin en yücesine yükselteceğin,
  hayatta ve ölümden sonra bütün hayırların nihâyetine ulaştıracağın
  şekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her şeye kaadirsin.“


  5- Berâat Gecesi, bu gecede hiç olmazsa bir Tesbih Namazı kılınır.

  Bunlardan sonra duâ yapılır.

  Dua Sayfamız

  http://hobi.rooteto.com/odev-indir-yap/din-kulturu-ve-ahlak-bilgisi/berat-kandili-gunu-okunacak-dua/

  kaynak