• Hakkında.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri


  11-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görevleri

  a) Çalışma hayatını düzenleyici, işçi – işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak,
  b) Çalışma hayatındaki mevcut ve muhtemel meseleleri ve çözüm yollarını araştırmak,
  c) Ekonominin gerektirdiği insangücünü sağlamak için gerekli tedbirleri araştırmak ve uygulanmasının sağlanmasına yardımcı olmak,
  d) İstihdamı ve tam çalışmayı sağlayacak, çalışanların hayat seviyesini yükseltecek tedbirleri almak,
  e) (Değişik bent: 04/10/2000 – KHK/618, md.16; İptal : Anayasa M. 31/10/2000 – E:2000/62, K:2000/35 S. K.; Değişik bend: 16/07/2003 – 4947 S.K./11. md.) Çalışanların mesleki eğitimlerini sağlayıcı tedbirler almak,
  f) Sakatların mesleki rehabilitasyonunu sağlayacak tedbirler almak,
  g) (Değişik bent: 04/10/2000 – KHK/618, md.16; İptal : Anayasa M. 31/10/2000 – E:2000/62, K:2000/35 S. K.; Değişik bend: 16/07/2003 – 4947 S.K./11. md.) İş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak,
  h) Çalışma hayatını denetlemek,
  i) Sosyal adalet ve sosyal refahın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri almak,
  j) Çeşitli fizyolojik, ekonomik ve sosyal risklere karşı sosyal sigorta hizmetlerini uygulamak,
  k) Sosyal güvenlik imkanını sağlamak, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak,
  l) Yabancı ülkelerde çalışan Türk işçilerinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili meselelerine çözüm yolları aramak, hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,
  m) Çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirleri almak,
  n) ; Değişik bent : 16/05/2006-5502 S.K./42. mad) Bağlı ve ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince idare edilmesini sağlamak ve denetlemek,
  o) İş istatistiklerini derlemek ve yayınlamak,
  p) Çeşitli mevzuatla verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.