• Hakkında.
 • Maliye Bakanlığının görevleri


  7-Maliye Bakanlığının görevleri

  a) Maliye politikasının hazırlanmasına yardımcı olmak, maliye politikasını uygulamak,
  b) Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini yapmak,
  c) Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,
  d) Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,
  e) Gelir politikasını geliştirmek, …
  f) (Mülga bent: 02/07/1993 – KHK – 484/11 md.)
  g) (Değişik bent: 20/08/1993 – KHK 516/1 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 25/11/1993 tarih E.1993/47, K.1993/49 Sayılı Kararı ile; Yeniden düzenlenen bent: 19/06/1994 KHK 543/1.md.) Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,
  h) Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,
  i) (Mülga bent: 02/07/1993 – KHK – 484/11 md.)
  j) (Mülga bent: 02/07/1993 – KHK – 484/11 md.)
  k) (Mülga bent: 02/07/1993 – KHK – 484/11 md.)
  l) (Mülga bent: 02/07/1993 – KHK – 484/11 md.)
  m) Milletlerarası kuruluşların Bakanlık hizmetlerine ilişkin çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak, yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,
  n) Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve denetlemek,
  o) Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,
  p) Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek, incelemek, teftiş etmek ve denetlemek.
  r) ( Değişik bent: 11/10/2006 – 5549/24.md. ) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemek.