• Hakkında.
 • İsmail Hami Danişment hayatı


  İsmail Hami Danişment hayatı

  Babası Cebel-i Garbî mutasarrıfı Emir Mehmed Kâmil Bey’dir. Orta tahsilini Beyrut ve Şam’da tamamladı. İstanbul’da Mekteb-i Mülkiye’yi bitirmeden evvel, Fransa’da Pâris College’de Fransızca okudu. İstanbul Mâliye Mektebi, Edebiyât Fakültesi ile Mülkiye Mektebi’nde Dinler Târihi ve Siyâsî Târih dersleri verdi. Bağdat’ta Hukuk Mektebi Müdürlüğü yaptı. Kendi gayretiyle çıkardığı Memleket Gazetesi ile Hâkimiyet-i Milliye, İrâde-i Milliye

  gazetelerinde neşrettiği yazılarıyla Millî Mücâdele’yi destekleyen münevverlerdendir. Sivas Kongresi’ne katılan delegeler arasında yer aldı. Cumhuriyet’ten sonra resmî bir vazîfe almadı. Kendini tamâmıyla Türk ve İslâm Târihi araştırmalarına verdi. Çalışmalarını otuzdan fazla kitapta topladı. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi adlı eserine tarih araştırmalarında günümüzde de sıkça başvurulmaktadır. Çoğunlukla birkaç batılı yazarın eserlerinden yaptığı alıntılarla oluşturduğu, fazla bilimsel değer taşımayan diğer bazı eserlerinde batılılaşma yanlılarını eleştirip Türk-İslam geleneğinin her alanda Avrupalıların öncüsü olduğunu iddia eden Danişmend, İslam geleneğini överken bir yandan da Türklerin İslam aleminin lideri olduğu fikrini savundu. Eserlerinde Türk milliyetçililiğinin pek çok temel iddiasını dile getiren Danişmend, 12 Nisan 1967’de İstanbul’da vefât etti.

  Türk-İslâm Târihi’ne âit bir çok eseri bulunan Danişmend’in; Türkçe-Osmanlıca-Fransızca Lügat, Destan ve Dîvan Edebiyâtı’nda İstanbul Sevgisi, Türkçe Resimli Büyük Dil Klavuzu adlı eserleri Türkçe husûsundaki mühim çalışmalarıdır.

  kaynak:İsmail Hami