• Hakkında.
 • Hukuk Alanındaki İnkılaplar


  Hukuk Alanındaki İnkılâplar
  Hukuk İnkılâbının Nedenleri

  • Milliyet, din, mezhep ve tarikat farklılıklarından dolayı ülkede hukuk birliğinin sağlanamaması
  • Halkın evlenme, boşanma ve miras gibi konularda kendi dini kurallarını uygulaması
  • Ceza hukukunun şahısların güvenliğini sağlamada yetersiz kalması ve modern ceza hukukuna uymaması
  • Mahkemede tek yargıçın (kadı) bulunması
  • Kadın haklarıyla ilgili kanunların yetersiz kalması
  • İktisadi ve ticari hayatı düzenleyen kuralların yetersiz kalması
  • Müslüman olmayan azınlıkların kişisel hukuk ve aile hukukuna ait sorunları kendi dini kurallarına göre çözmeleri
  • Eski hukuk sisteminin çağın gelişmeleri karşısında yetersiz kalması
  • Türkiye Cumhuriyeti’nin Batı medeniyetine katılmayı hedeflemesi
  • Devletin lâik bir karakter kazanmasının gerekliliği

  Medeni Kanun’un Kabulü
  TBMM, 17 Şubat 1926’da yeni Medeni Kanunu kabul etti. Bu kanun 6 Ekim 1926’da yürürlüğe girdi.
  Medeni Kanun’un Kabulünün Sonuçları

  • Kadınlarla erkekler arasında toplumsal ve ekonomik alanda tam bir eşitlik sağlanmıştır. Kadınlara istediği mesleğe girme hakkı tanınmıştır.
  • Evlilik, devlet kontrolü altına alınarak resmi nikâh zorunluluğu kabul edilmiştir.
  • Çok kadınla evlenme yerine tek kadınla evlilik kararlaştırılmış, Medeni Kanun ile modern Türk ailesi kurulmuştur.
  • Mirasta kız ve erkek çocuklar arasında eşitlik sağlanmıştır.
  • Boşanmada serbestlik kaldırılarak belli şartlara bağlanmıştır.
  • Toplumsal hayat çağdaş gelişmelere göre düzenlenmiştir.
  • Kabul edilen kanunlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarına uygulanır hale getirilmiştir. Böylece hukuk bakımından vatandaşlar arasında din ve mezhep farkı gözetilmemiştir.
  • Türkiye’deki Müslüman olmayan topluluklar, Lozan Antlaşması’nın kendilerine tanıdıkları haktan vazgeçtiklerini ve Türk Medeni Kanunu’na uymak istediklerini bildirdiler. Hükümetçe de bu isteğin kabulüyle Avrupa devletlerinin müdahaleleri ortadan kalkmıştır. Patrikhane ve konsoloslukların mahkeme kurma yetkileri de sona ermiştir.
  • Hukuk birliği sağlanmıştır.

  Türk Kadınlarına Siyasal Hakların Verilmesi
  1930 yılında kabul edilen Belediye Kanunu ile kadınların belediye seçimlerine katılmaları sağlandı. 5 Aralık 1934’te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanındı. Böylece Türk kadını hukuk alanında tam olarak erkeklerle eşit oldu. Avrupa devletlerinden çoğu, kadınlara bu imkânları sağlayamadan, Türk İnkılâbı’nın kadınlara siyasal haklar vermesi Atatürk’ün kadınlara verdiği değeri göstermektedir