• Hakkında.
 • Türk Tarih Kurumu ne zaman kuruldu


  TÜRK TARİH KURUMU

  Türk Tarih Kurumu, ilk defa Büyük Atatürk’ün buyrukları ile 1930 yılı Nisan’ında Türk Ocağı Merkez Heyetine bağlı “Türk Ocağı Türk Tarihi Tetkik Encümeni” adı altında 16 üye ile kurulmuştur.

  Atatürk’ün kurucusu ve koruyucu başkanı olduğu Türk Tarih Kurumunun amacı, Türk tarihi ile Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları incelemek ve elde edilen sonuçları her türlü yollarla yaymaktır.

  Türk Ocaklarının kapanması üzerine 15 Nisan 1931’de, üyeleri Cemiyetler Kanununa göre İçişleri Bakanlığına başvururak “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” adı altında bir cemiyet kurmuşlar, dil inkılâbından sonra cemiyetin adı Atatürk tarafından 1935 yılında “Türk Tarih Kurumu”na çevrilmiştir.

  Kurum, yeni buluşları ve bilimsel konuları tartışmak üzere geleneksel hale gelen ve günümüze dek aralıklarla toplanan Türk Tarih Kongreleri düzenlemektedir. İlk iki kongre Atatürk’ün koruyucu başkanlığında yapılmış, kongreleri kendileri bizzat izlemişlerdir.

  I. Türk Tarih Kongresi, 2-11 Temmuz 1932 yılında Ankara Halkevinde yapılmıştır. Amacı, yeni tarih görüşünün ve tarih öğretiminde tutulacak yolun öğretmenlere ve kamu oyuna anlatılması idi.

  20-25 Eylül 1937 yılında Dolmabahçe’de yapılan II.Kongre, uluslararası nitelik kazanmış ve yabancı bilim adamları da bu kongreye katılmışlardır. Bu kongre, Türk tarihinin açıklanması ve belgelenmesi amacını gütmüştür.

  Bakanlar Kurulu’nun 21.10.1940 tarih ve 2/14556 sayılı kararnamesi ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınan Türk Tarih Kurumu, 11.8.1983 tarih ve 2876 sayılı kanunla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı, tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşu olmuştur.

  Türk Tarih Kurumu, birçok uluslararası bilim kuruluşuna üyedir ve Uuslararası Akademiler Birliğinin Türkiye üyesidir.

  Amaç ve Görevleri :

  Atatürk’ün emir ve isteği üzerine, yüksek koruyuculuğu altında kurulmuş olan Türk Tarih Kurumu; Türk tarihini ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini bilimsel yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak ve bunlara dayanarakda Türk tarihini ve Türkiye tarihini yazmak amacı ile 2876 Sayılı Kanunla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip bir kamu kuruluşudur.

  2876 Sayılı Kanuna göre Türk Tarih Kurumu’nun görevleri :

  1. Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak, incelemek, bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları eserleri yayımlamak,

  2. Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçeye çevirmek, yaymak ve yayımlamak,

  3. Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve dokümantasyon merkezleri kurmak niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak,

  4. (1), (2) ve (3) bendlerinde belirlenen kaynaklara dayanarak Türk ve Türkiye tarihini yazmak ve yayımlamak,

  5. Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sergiler ve geziler düzenlemek,

  6. Millî varlığımızın devamında temel unsurlardan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihi araştırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek her türlü tedbirleri almak, gerekli çalışma plân ve programlarını yapmak,

  7. Amaç ve görevleriyle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında Türk ve Türkiye tarihi üzerinde çalışan, araştırma ve yayınlar yapan kurum, kuruluş ve araştırma merkezleri ile, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek,

  8. Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

  9. Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve 2876 Sayılı Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

  Türk Tarih Kurumu ne zaman kuruldu
  Türk Tarih Kurumunun kurulduğu tarih

  kaynak