• Hakkında.
 • Türk Tarih Kurumu’nun görevleri


  2876 Sayılı Kanuna göre Türk Tarih Kurumu’nun görevleri :

  1. Türk tarihinin ve Türkiye tarihinin kaynaklarını araştırmak, incelemek, bu konularla ilgili bilimsel değerdeki araştırmaları eserleri yayımlamak,

  2. Türk ve Türkiye tarihine ilişkin kaynakları toplamak, incelemek, gerekli görülenleri Türkçeye çevirmek, yaymak ve yayımlamak,

  3. Türk ve Türkiye tarihini aydınlatmaya yarayacak belge ve malzemeyi toplamak, arşiv ve dokümantasyon merkezleri kurmak niteliği belirlenen belge ve malzemeyi elde etmek için gerekli araştırmaları, incelemeleri, kazıları yapmak ve yaptırmak,

  4. (1), (2) ve (3) bendlerinde belirlenen kaynaklara dayanarak Türk ve Türkiye tarihini yazmak ve yayımlamak,

  5. Yeni buluşları ve bilimsel konuları yaymak ve tanıtmak üzere bilimsel toplantılar yapmak, kongreler, sergiler ve geziler düzenlemek,

  6. Millî varlığımızın devamında temel unsurlardan biri olan tarih sevgisini ve bilincini kökleştirecek ve yaygın hale getirecek, tarihi araştırmaları ve çalışmaları özendirecek, destekleyecek her türlü tedbirleri almak, gerekli çalışma plân ve programlarını yapmak,

  7. Amaç ve görevleriyle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında Türk ve Türkiye tarihi üzerinde çalışan, araştırma ve yayınlar yapan kurum, kuruluş ve araştırma merkezleri ile, arşivlerle işbirliğinde bulunmak, kitap, yayın ve orijinallerinden çoğaltılmış belge mübadele etmek,

  8. Yüksek Kurulun onayı ile yerli veya yabancı bilimsel kuruluşlara üye olmak, temsilci göndermek, kongrelere katılmak, bu kuruluşlarla ortak araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

  9. Yüksek Kurulun, Yüksek Kurumun ve 2876 Sayılı Kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

  kaynak