• Hakkında.
 • Şiir yazarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?


  Şiir yazarken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

  Şiir yazarken Duguların Yürek,ten olmalı.
  Beyenilirmi beyenilmezmi kaygısı duymamalısınız.
  İlk bir Sözcük yani; Giriş Önemlidir..
  Ama illa herkez beyensin İstiyorsanız.. İşiniz zordur.
  Çünkü Herkezin Düşüncesi Farklıdır.
  Yani yazmaya başladığınız,da Akışkanlığı aynı zaman,da Vurgulayıcı olmanız,da Gerekir.
  Ama: Asıl Önemli olan: O an; Neyi Hissettiğinizdir !!

  ŞİİR TÜRLERİ

  1) LİRİK ŞİİR

  Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab” dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma, semai lirik şiire girer.
  ÖRNEK:
  Sakın bir söz söyleme, yüzüme bakma sakın
  Sesini duyan olur, sana göz koyan olur
  Anmasınlar adını candan anan dudaklar
  Annen bile okşasa benim bağrım taş olur

  2) EPİK ŞİİR
  Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir. Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.
  ÖRNEK:
  Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı
  Bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı
  Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle
  Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle

  3) DİDAKTİK ŞİİR
  Bir düşünceyi, bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan şiirlerdir. Bunlar okurun aklına seslenir. Duygu yönü az olduğundan kuru bir anlatımı vardır. Kafiye ve ölçülerinden dolayı akılda kolay kaldığından, bilgiler bu yolla verilir. Manzum hikâyeler, fabller hep didaktik özellik gösterir. Ayrıca “Belirli Gün ve Haftalar”da okunan şiirler de genellikle didaktiktir.
  ÖRNEK:

  1)
  Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
  Şahsın görünür rutbe – i aklı eserinde

  2)
  Tohumlar fidana,
  Fidanlar ağaca,
  Ağaçlar ormana
  Dönmeli yurdumda…


  3)
  Güzel dil Türkçe bize,
  Başka dil gece bize,
  İstanbul konuşması
  En saf, en ince bize.

  4) PASTORAL ŞİİR
  Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır
  ÖRNEK:
  Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı
  Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı
  Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an
  Madem ki kara bahtın adını koydu çoban

  5) SATİRİK ŞİİR
  Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay, durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi verilir.
  ÖRNEK:
  Benim bu gidişe aklım ermiyor
  Fukara halini kimse sormuyor
  Padişah sikkesi selam vermiyor
  Kefensiz kalacak ölümüz bizim

  6) DRAMATİK ŞİİR
  Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro türünün ( 19. yy. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.

  Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın eklenmesiyle üçe çıkmıştır.

  Bizde dramatik şiir türüne örnek verilmemiştir. Çünkü bizim Batı’ya açıldığımız dönemde ( Tanzimat ) Batı’da da bu tür şiirler yazılmıyordu; nesir kullanılıyordu tiyatroda. Bizim tiyatrocularımız da tiyatro eserlerini bundan dolayı nesirle yazmışlardır. Ancak nadir de olsa nazımla tiyatro yazan da olmuştur. Abdülhak Hamit Tarhan gibi…

  ÖRNEK:

  “KÜFE” şiirinden:

  Bu bir hamal küfesiymiş… Aceb kimin? Derken;
  On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden,
  Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye:
  Tekermeker küfe bîtâb düştü tâ öteye.
  -Benim babam senin altında öldü, sen hâlâ
  Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha!
  O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın
  Göründü:-Oh benim oğlum, gel etme kırma sakın!
  Ne istedin küfeden yavrum?Ağzı yok, dili yok,
  Baban sekiz sene kullandı… Hem de derdi ki: “Çok
  Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz… ”
  Baban gidince demek kaldı âdetâ öksüz!
  Onunla besliyeceksin ananla kardeşini.
  Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini?”
  Dedim ki ben de: -Ayol dinle annenin sözünü…
  Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü:
  -Sakallı, yok mu işin? Git, cehennem ol Şuradan!
  Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan?
  Benim içim yanıyor: Dağ kadar babam gitti…
  -Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi?
  Adamcağız sana, bak hâl dilince söylerken…
  -Bırak hanım, o çocuktur, kusûra bakmam ben…
  -Adın nedir senin, oğlum?-Hasan.-Hasan, dinle.
  Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.
  Benim de yandı içim anlayınca derdinizi…
  Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.
  O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni
  Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini,
  Yetim bırakmıyarak besleyip büyütmelisin.
  -Küfeyle öyle mi?-Hay hay! Neden bu söz lâkin?
  Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
  Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.
  -Ne doğru söyledi! Öp oğlum amcanın elini…
  -Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini:
  “Hasan, dayım yatı mekteplerinde zâbittir;
  Senin de zihnin açık… Söylemiş olaydık bir…
  Koyardı mektebe… Dur söyleyim” demişti hani?
  Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni!

  (Mehmet Akif ERSOY)

  Yoğurt Gölü

  Bir gölün kenarında Hoca bir gün
  Kendi kendine bir şeyler yaparmış;
  Epey yakınlarında da o gölün,
  Bir adamcağızın bir evi varmış.
  Tam da adam geçiyormuş oradan…
  Hoca, elinde kaşık, suya eğildiği an,
  Merak etmiş sormuş; “Hayrola Hoca?
  Böyle kendi kendine bu koskoca
  Gölün kenarında ne yaparsın ki?”
  Hemen bir doğrulup bakmış seninki;
  Sonra yeniden koyulup işine:
  “Merak mı ettin?.. Biraz büyükçe bir iş.”
  “Anladık, büyükçe bir iş; ama ne?”
  “Göle biraz yoğurt mayası katsam;
  Şöyle bir iki kaşık..
  Bir tutarsa yaşadık.”
  Hiçbir şey anlamamış lâkin adam;
  “Göl, demiş, yoğurt mu olacak yani?
  Eh Hoca, pek ömür adamsın hani!
  Göl maya tutar mı? Olur iş mi bu?
  Gözüm çıksın sende de akıl varsa.”
  Hoca kızmış: “Ben bilmez miyim onu?
  Elbet tutmaz…Ama ya bir tutarsa?…”


  ŞİİR BİLGİSİ

  MISRA (DİZE)

  Ölçülü ve anlamlı, bir satırlık nazım birimidir.

  BEYİT (İKİLİK)

  Aynı ölçüde olan ve anlamca bir bütünlük oluşturan ve iki dizeden oluşan nazım birimidir.

  ÖLÇÜ (VEZİN)

  Şiirde dizelerin hece sayısına veya hecelerin ses değerine göre bir uyum içinde olmasıdır.

  HECE ÖLÇÜSÜ:

  Şiirde dizeleri oluşturan sözcüklerin hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçüdür. Hece ölçüsüyle yazılmış dizeler okunurken belli yerlerde durulur.Durulan bu yerlere “durak” denir. Durak sözcüğün sonunda yer alır.

  ARUZ ÖLÇÜSÜ:

  Dizelerdeki hecelerin uzunluk ve kısalığına göre, açık ya da kapalı oluşuna göre düzenlenmesidir.Kısa heceler nokta(.) uzun heceler çizgi (-) ile gösterilir.

  İmale: Aruz kalıbına uydurmak için kısa hecenin uzun sayılmasıdır.

  Zihaf: Uzun heceleri kısa okumaktır.

  SERBEST ÖLÇÜ:

  Bu ölçüde hecelerin sayısı ya da uzunluğu kısalığı dikkate alınmaz.

  REDİF

  Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine “redif” denir.

  *……..uzakta

  *……..plakta

  KAFİYE

  Şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerine denir. Kafiyeyi oluşturan eklerin ya da kelimelerin; yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı olmalıdır.

  *………..derinden.

  *………..kederinden.

  KAFİYE ÇEŞİTLERİ

  YARIM KAFİYE:

  Tek ses benzerliğine dayanan kafiyedir.

  *…………dizildi

  *…………yazıldı.

  TAM KAFİYE:

  İki ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

  *………karanlık

  *………artık

  ZENGİN KAFİYE:

  Üç ya da daha çok ses benzerliğine dayanan kafiye türüdür.

  *……….. yolculuk

  *……….. soluk

  CİNASLI KAFİYE:

  Anlamları ayrı, fakat yazılış ve okunuşları aynı olan kelime ve kelime gruplarının mısra sonunda tekrarı ile oluşan kafiyedir.

  *………..vakit çok geç

  *………..nasıl geçersen geç.

  KAFİYE ÖRGÜSÜ

  DÜZ KAFİYE: “a a a b” ya da

  “a a b b” olmalı.

  ÇAPRAZ KAFİYE: “a b a b” olmalı.

  SARMA KAFİYE: “a b b a” olmalı.

  kaynak